Teisininkas (viešiesiems prikimams)

  • Nuolatinis darbas
  • Vilnius
  • Skelbimas nebegalioja
  • Atlyginimas: 927€

Tinklalapis Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ieško teisininko darbui Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriuje.

 

Darbo sutartis – neterminuota.

Pareigybė – teisininkas (A2).

Atlyginimas į rankas 704-730 eur.

 

Kompetencijos, būtinos pareigybei užimti:

1.turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro  kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro laipsniu ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 (trejų) metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;

3. labai gerai mokėti valstybinę kalbą;

4. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių ar kt.) pažengusios vartotojo lygmens B2 lygiu;

5. išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

7. sklandžiai bei logiškai dėstyti mintis žodžiu bei raštu, greitai orientuotis sudėtingose situacijose;

8. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais bibliotekos darbą reglamentuojančiais teisės aktais.

 

Darbo pobūdis:

·                vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu bei kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais organizuoja Nacionalinėje bibliotekoje prekių, paslaugų ir darbų pirkimus bei užtikrina šio įgyvendinimo teisėtumą;

·                dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos darbe;

·                teikia metodinę ir teisinę pagalbą dėl pirkimo būdo parinkimo, pirkimo sąlygų paruošimo ir kitais viešųjų pirkimų vykdymo klausimais;

·                rengia ir derina pirkimo sąlygas dėl prekių, paslaugų, darbų pirkimo;

·                konsultuoja Nacionalinės bibliotekos darbuotojus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais ir vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų prevenciją;

·                vertina tiekėjų atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams;

·                konsultuoja vertinant pateiktus
pasiūlymus, kitus su viešųjų pirkimų procesu susijusius dokumentus;

·                dirba Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

·                rengia ir teikia privalomą informaciją pirkimo dalyviams;

·                kontroliuoja, kaip atliekant viešuosius pirkimus Nacionalinės bibliotekos padaliniuose laikomasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų reikalavimų;

·                kontroliuoja ir užtikrina tinkamą viešųjų pirkimų dokumentų pildymą, kaupimą ir saugojimą, vykdo Nacionalinės bibliotekos vykdomų viešųjų pirkimų atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymui stebėseną;

·                kontroliuoja ir užtikrina informacijos vykdant viešuosius pirkimus gavimą bei pateikimą laiku;

·                esant poreikiui, inicijuoja kreipimąsi į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatų išaiškinimo ir kitų klausimų, susijusių su viešųjų pirkimų vykdymu;

·                organizuoja Nacionalinės bibliotekos sudarytų viešųjų pirkimų komisijų darbą, konsultuoja viešųjų pirkimų komisijos narius viešųjų pirkimų klausimais, informuoja viešųjų pirkimų komisijų narius apie priimamų sprendimų galimas pasekmes;

·                informuoja viešųjų pirkimų komisijų narius apie gautus pranešimus CVP IS priemonėmis (arba kitais būdais, jei pirkimas vykdomas kitomis priemonėmis), siūlo viešųjų pirkimų komisijoms galimus sprendimus, rengia atsakymus į tiekėjų klausimus, pretenzijas, teikia kitą informaciją, kuri privaloma pagal galiojančius, viešųjų pirkimų vykdymą reglamentuojančius teisės aktus;

 

·                nedelsiant informuoja Skyriaus vadovą apie galimus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo įgyvendinimo pažeidimus;

·                konsultuoja Nacionalinės bibliotekos darbuotojus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo įgyvendinimo klausimais;

·                rengia ir derina viešojo pirkimo sutarčių projektus bei užtikrina jų atitiktį teisės aktų reikalavimams, pirkimo dokumentų sąlygoms;

·                kontroliuoja, kad viešojo pirkimo pagrindu sudarytos sutartys būtų vykdomos nekeičiant pirkimo dokumentuose ir tiekėjo pasiūlyme nustatytų kainos ir sąlygų;

·                atlieka sudarytų viešojo pirkimo sutarčių vykdymo stebėseną, kontroliuoja dokumentų, numatytų sutartyse, pateikimą laiku ir tinkamą įforminimą, šiuos gautus dokumentus vizuoja, nedelsiant informuoja Skyriaus vadovą apie galimas netinkamo sutarčių įvykdymo rizikas;

·                vykdo sudarytų viešojo pirkimo sutarčių vykdymo procese pateikiamų dokumentų atitikties teisės aktų reikalavimams vertinimą, stebėseną;

·                vieną kartą per mėnesį teikia ataskaitą Skyriaus vadovui apie įvykdytas viešojo pirkimo sutartis bei užtikrina tinkamo sutarčių įvykdymo įforminimą;

·                rengia motyvuotus sprendimus, atsakymų projektus dėl tiekėjų pateiktų pretenzijų;

·                rengia procesinius dokumentus bylose dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo įgyvendinimo;

·                esant pavedimui atstovauja Nacionalinę biblioteką teismuose ir kitose institucijose dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo įgyvendinimo;

·                analizuoja ir vertina Nacionalinės bibliotekos esamą viešųjų pirkimų sistemą ir tiekia pasiūlymus jai tobulinti;

·                rengia kitų, teisinio pobūdžio, dokumentų projektus;

·                konsultuoja darbuotojus teisiniais klausimais;

·                pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;

·                vykdo Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu.

 

Siūlome:

·         profesinio tobulėjimo galimybes;

·         atvirą naujoms idėjoms aplinką;

·         darbą draugiškame kolektyve;

·         asmeninį tobulėjimą, savirealizaciją.

Gyvenimo aprašymą ir trumpą motyvacinį laišką siųskite

iki 2018-05-01

Laiško pavadinimas – „Teisininkas“.

Kontaktinis asmuo pasiteiravimui –

Barbora Šadienė, tel. (8 5) 239 8507.

Konfidencialumą garantuojame. Kandidatus, atrinktus į pokalbį, informuosime asmeniškai.

Create AccountLog In Your Account