Vyresnysis specialistas (ė) viešiesiems pirkimams

  • Nuolatinis darbas
  • Vilnius
  • Skelbimas nebegalioja
  • Atlyginimas: 927€

Tinklalapis Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ieško vyresniojo specialisto viešiesiems pirkimams darbui Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriuje.

Darbo sutartis – neterminuota.

Pareigybė – Vyresnysis specialistas viešiesiems pirkimams

Atlyginimas į rankas 704-730 eur.

 

Kompetencijos, būtinos pareigybei užimti:

 

1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį koleginį  išsilavinimą ar vidurinį specialųjį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų

2. turėti darbo patirties viešųjų pirkimų srityje;

3. labai gerai mokėti valstybinę kalbą;

4. išmanyti dokumentų rengimo, raštvedybos taisykles;

5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

6. sklandžiai, logiškai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, greitai orientuotis sudėtingose situacijose;

7. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais bibliotekos darbą ir viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais.

Darbo pobūdis:

·                pagal Skyriaus vadovo nurodymus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu bei kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais, organizuoja Nacionalinėje bibliotekoje prekių, paslaugų ir darbų pirkimus;

·                priima Nacionalinės bibliotekos padalinių vadovų suderintas su padalinų kuruojančiu ir kontroliuojančiu darbuotoju ir generalinio direktoriaus pavaduotoju ekonomikai ir finansams, paraiškas prekėms, paslaugoms bei darbams ir, vadovaudamasis Nacionalinės bibliotekos patvirtintomis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, juos vertina;

·                rengia viešųjų pirkimų dokumentų projektus;

·                vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinta „Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodika“ skaičiuoja prekių, paslaugų ir darbų pirkimų vertes, o pasibaigus kalendoriniams metams pateikia pirkimų suvestinę pagal pirkimų vertes;

·                esant poreikiui konsultuojasi su Viešųjų pirkimų tarnyba;

·                rengia motyvuotus sprendimus dėl tiekėjų pateiktų pretenzijų, rengia siunčiamų dokumentų (raštų, paklausimų ir kt.) pirkimų dalyviams projektus;

·                konsultuoja parengtų pirkimo dokumentų, kitų viešųjų pirkimų procedūroje naudojamų dokumentų atitikimo įstatymų reikalavimams klausimais;

·                dalyvauja Nacionalinės bibliotekos sudarytose viešųjų pirkimų komisijose, siunčia privalomą informaciją pirkimų dalyviams;

·                organizuoja ir tvarko viešųjų pirkimų dokumentų raštvedybą, užtikrina tinkamą šių dokumentų saugojimą ir perdavimą į archyvą;

·                nagrinėja pirkimo dokumentus ir dėl jų teikia pastabas bei pasiūlymus;

·                vizuoja koordinuojamų viešųjų pirkimų dokumentų projektus;

·                informuoja dalyvius apie pirkimo procedūrų eigą;

·                pagal kompetenciją kontroliuoja, kaip atliekant viešuosius pirkimus Nacionalinės bibliotekos skyriuose laikomasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų su šio įstatymo įgyvendinimu susijusių teisės aktų reikalavimų;

·                konsultuoja Nacionalinės bibliotekos darbuotojus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais ir vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų prevenciją;

·                teikia informaciją Skyriaus vadovui dėl nustatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, informuoja skyriaus vadovą apie priemones, kurių darbuotojas ketina imtis nustatytiems pažeidimams pašalinti;

·                pagal savo kompetenciją atsako už dokumentų, susijusių su viešųjų pirkimų vykdymu, tinkamą parengimą;

·                atsako už laimėjusių dalyvių pasiūlymų, sudarytų pirkimo sutarčių ir pirkimo sutarčių sąlygų pakeitimų tinkamą viešinimą;

·                pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;

·                vykdo kitus Skyriaus vadovo ir vyriausiojo specialisto viešiesiems pirkimams skiriamus nurodymus ir pavedimus, susijusius su viešųjų pirkimų vykdymu.

 

Siūlome:

·         profesinio tobulėjimo galimybes;

·         atvirą naujoms idėjoms aplinką;

·         darbą draugiškame kolektyve;

·         asmeninį tobulėjimą, savirealizaciją.

 

 

Gyvenimo aprašymą ir trumpą motyvacinį laišką siųskite adresu: karjera@lnb.lt iki 2018-05-01

Laiško pavadinimas – „Specialistas viešiesiems pirkimams“.

Kontaktinis asmuo pasiteiravimui – Barbora Šadienė, tel. (8 5) 239 8507.

Konfidencialumą garantuojame. Kandidatus, atrinktus į pokalbį, informuosime asmeniškai.

Create AccountLog In Your Account